Kamis, 20 Juli 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Sbasthya bima hacche emana bima ya samagra byakti ba byaktira jhumkira jhumkira ekati ansake cikiṯsa kharaca bahana kare, ya bipulasankhyaka lokera jhumki chariye deya. Jhumkira pulera upara sbasthyaseba ebam sbasthya byabasthara byayera samagrika jhumki nirupana kare, bima ksetre sunirdista sbasthyera subidhara jan'ya artha pradanera jan'ya ekati bima pradanakari ekati niyamita arthika kathamo, yemana masika primiyama ba pyara'ola tyaksa bikasa karate pare cukti. Beniphita ekati sarakari sanstha, besarakari byabasa, ba na-jan'ya munapha sanstha hisabe ekati kendriya sanstha dbara paricalita haya. Sbasthya bima esosiyesana apha amerika anusare, sbasthya bima"sambidhana" hisabe san jnayita kara haya ya asusthata ba aghatera phale beniphitera artha pradana kare. Ete durghatana, cikiṯsara byaya, aksamata ba durghatanajanita mrtyu ebam abatarana theke ksatira bima antarbhukta rayeche" (prstha 225). Ekati sbasthya bima niti hala ekati bima pradanakari (yemana, ekati bima kompani ba ekati sarakara) ebam ekati byakti ba tara spanasara (yemana, ekati niyogakarta ba ekati sampradaya pratisthana) madhye ekati cukti. Cuktiti nabayanayogya (yemana, barsika, masika) ba byaktigata bima ksetre jibanakala ba jatiya parikalpanagulira ksetre sakala nagarikera jan'ya badhyatamulaka hate pare.

Sbasthyera yatna pradanakarira dharana ebam parimana sbasthya bima pradanakarira dbara acchadita habe likhitabhabe likhitabhabe, byaktigata bimaera jan'ya ekati sadasya cukti ba"kabharejera pramana" pustika, athaba pabalika bimaera jan'ya jatiya sbasthya nitite barnita haya. Ekati sbasthya bima niti (markina nirdista) ekati niyogakarta-spansara sba-tahabila ERISA parikalpana dbara sarabarahita. Kompani sadharanata advertises ye tara bara bima kompanira eka ache. Ya'ihoka, ekati ERISA ksetre, ye bima kompani"bima a'ina niyojita na", tara sudhu eti paricalana. Ata'eba, ERISA parikalpana rastra a'inera adhina naya. ERISA parikalpana yuktarastrera srama a'ina (USDOL) era adhiksetrera adhina phedarela a'ina dbara sasita haya. Sunirdista subidhara ba kabharejera bisada bibarana saransa parikalpana barnana (esapidi) pa'oya yaya. Ekajana abedanakarira madhyame bima kompanike abasya'i, tarapara niyogakartara parikalpana phijisiyasira kache yete habe. Yadi ekhana'o prayojana haya, tahale irisara sam'matira paryalocana karara jan'ya phidiyusira sid'dhantati USDOL e ana yabe, ebam tarapara phedarela adalate ekati mamala dayera karate habe. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah