Sabtu, 22 April 2017

Wisata Singapura TempatwisataBizID

Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Singapure marina be ekati mahakabya anupata ekati rupantara undergone. Singapurera prabesadbare prabesera samaya panira santa paribese e'i elaka ekhana ekati darsaniya udaharana hisabe damriye ache ye e'i ksudra desati bisbera sabaceye bilasabahula bhramanera sthanagulira madhye ekati. Arthika jela, klarka ka'i o uttare kendriya sibhika jelake obharalyapim kare, marina be naukaguli singapurera besirabhaga a'ikana hotela, gjetapremi ebam akarsanera kichu. Eti a'irisa marina be syandasa risortake'o upeksa kara kathina, ya nije'i nijera kajagulote ekati durdanta talika tairi kare ebam dekhuna. E'i bibhaga apanara Marina be; saba sera hotela theke resturenta, kenakata, na'ita la'ipha ebam akarsana theke, amara eti saba peyechena! Marina beti hala akarsaniya ebam atyadhunika upakulabarti elaka ya singapurera sera akarsana ebam pratimasankranta bhabanagulira anekaguli. Apani yadi e'i banijyera ekajana anumodita pratinidhi na hana tabe apanara e'i banijya adhikara karara anumati ne'i. Aro tathyera jan'ya ekhane klika karuna. Apanara anurodhake sahayata karara jan'ya amadera aro adhika tathya dina. Apani ki amadera'abasthana o sartabalibujhate perechena? Hyam apani ki apanara adhikrta prstha theke e'i banijya ke sariye phelate cana?

Amara ki dekhate ebam ki sabakichu theke srana ache, yekhane kha'oya ebam emanaki sera hotela ratre ghumate sudhu preplanning saman'ya bita apani singapura madhye apanara prathama samaya sarbadhika niscita kara yete pare, sera jayaga yacche ebam praya'i an'yathaya mahana dina lunthana karate parena ye paryataka phamda erano. Marina Bay ekati bhala bikhyata alokacitri biniyoga. Eka'i jinisa karate parera tripa nebhigesana ghatabe, ebam apanara bandhudera sera phato dekhana peye eriye caluna. Sahara ebam bibhinna paribarera bandhutbapurna abhijnata loda ekati bhinna drstikona pete sitala subidha payenta pracura ache. Marina be syandasa SkyPark satyi'i upare theke singapure dekhara madhyame ucca sa'ina ekati sbada prastaba. Saharera horera prante a'ikana marina be syandasera upare abasthita e'i bara kathera alankrta elakati 360 digri pyanorama aphara kare, kacera ekati sita chara ebam apanara ebam bhi'uyera kayekati putula chara kichu'i ne'i. Singapurera bangopasagare tinati stambhita hotelera upare basano ebam karyakaribhabe manacitrera upara singapura sthapana kara, marina be syandasa ska'ipikarati singapurera sabaceye janapriya akarsanagulira madhye ekati karana eti dasakera surute khola hayeche. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid

Tidak ada komentar:

Posting Komentar