Minggu, 26 Februari 2017

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia Nje agjent eshte nje loje Arcade po mbahet optimization fillon ne diten e pesembedhjete te dy gushtit mije gjashtembedhjete te pesembedhjete te muajit mars dy mije shtatembedhjete me fondet operative ne shumen tridhjete e pese milione do te shperndahen per te mire njezet pjesemarres. Menjehere ndjekin dhe te regjistroheni per aftesite optimization prove. Detajet e fondit operativ qe do te shperndahen ne mesin e njezet hyra me te mira te perbehet prej me te mire pjesemarresve pare te marre dhjete milione Rupiah. Se dyti pjesemarresit me te mira per te marre shtate milione Rupiah. Te tre pjesemarresit me te mira per te marre pese milione Rupiah. Kater Pjesemarresit me te mira per te marre tre milione Rupiah. Pese te hyra me te mira per te marre dy milione. Gjashti dhjete pjesemarres me te mira per te marre nje milion Rupiah. Pjesemarresit merrni me te mire njembedhjete ne njezet e tre njeqind mije Rupiah.

Te gjithe pjesemarresit optimization duhet te plotesoje afatet dhe kushtet e percaktuara te cilat nder te tjera thuhet se te gjithe pjesemarresit kishin per te shkruar nje artikull mbi temen qe eshte percaktuar ne nenin ka te pakten katerqind e pesedhjete karaktere fjale dhe duhet futur pese lidhjet ne artikull, nese ajo nuk eshte e ka pastaj jane skualifikuar automatikisht pa njoftim paraprak, permbajtja e shkrimit nuk duhet te jete ne nje njeqind per qind me permbajtje pjesemarresit tjere neni (te ndaluara Njoftimet e regjistrimit jane kopje te artikujve te pjesemarresve te tjere) dhe nuk jane te lejuar per te shkruar artikuj qe permbajtja e alarme lajme kete optimization. Artikujt duhet te permbajne ceshtje te tjera ne lidhje me temat qe jane te percaktuara. Kjo do te jete nje gjykates ne kete optimization eshte Google Indonezi nga pastrimi shkeljen e pare dhe te dhena te tjera. Ndaluara te regjistroheni duke perdorur nje adrese e-mail qe ka qene i regjistruar me pare. Pjesemarresit duhet te bien dakord per te gjitha afatet dhe kushtet garen pa perjashtim. Percaktimi i njezet hyra me te mira do te behet ne diten e njezete te muajit mars dy mije shtatembedhjete ndersa dorezimi i fondeve operative qe do te mbahet ne njezet e dyte te muajit mars dy mije e shtatembedhjete fillon ne dymbedhjete mesdite. Prisni, cfare? Ndiqni tani! Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar